0903 697 166
Hòn non bộ NB002 (NB002)
Hòn non bộ NB002