0903 697 166
Hòn non bộ NB003 (NB003)
Hòn non bộ NB003