0903 697 166
Hòn non bộ NB004 (NB004)
Hòn non bộ NB004