0903 697 166
Hòn non bộ NB007 (NB007)
Hòn non bộ NB007