0903 697 166
Hòn non bộ NB010 (NB010)
Hòn non bộ NB010