0903 697 166
Hòn non bộ NB011 (NB011)
Hòn non bộ NB011