0903 697 166
Hòn non bộ NB016 (NB016)
Hòn non bộ NB016