0903 697 166
Hòn Non Bộ NB018 (NB018)
Hòn Non Bộ NB018