0903 697 166
Hòn Non Bộ NB030 (NB030)
Hòn Non Bộ NB030