0903 697 166
Hòn Non Bộ NB032 (NB032)
Hòn Non Bộ NB032