0903 697 166
Hòn Non Bộ NB034 (NB034)
Hòn Non Bộ NB034