0903 697 166
Hòn Non Bộ NB035 (NB035)
Hòn Non Bộ NB035