0903 697 166
Hòn Non Bộ NB037 (NB037)
Hòn Non Bộ NB037