0903 697 166
Hòn Non Bộ NB038 (NB038)
Hòn Non Bộ NB038