0903 697 166
Hòn Non Bộ NB039 (NB039)
Hòn Non Bộ NB039