0903 697 166
Hòn Non Bộ NB041 (NB041)
Hòn Non Bộ NB041