0903 697 166
Hòn Non Bộ NB042 (NB042)
Hòn Non Bộ NB042