0903 697 166
Hòn Non Bộ NB043 (NB043)
Hòn Non Bộ NB043