0903 697 166
Hòn Non Bộ NB045 (NB045)
Hòn Non Bộ NB045