0903 697 166
Hòn Non Bộ NB047 (NB047)
Hòn Non Bộ NB047