0903 697 166
Hòn Non Bộ NB070 (NB070)
Hòn Non Bộ NB070