0903 697 166
Hòn Non Bộ NB071 (NB071)
Hòn Non Bộ NB071