0903 697 166
Hòn Non Bộ NB072 (NB072)
Hòn Non Bộ NB072