0903 697 166
Hòn Non Bộ NB075 (NB075)
Hòn Non Bộ NB075