0903 697 166
Hòn Non Bộ NB076 (NB076)
Hòn Non Bộ NB076