0903 697 166
Phù điêu ông Thọ XM011 (XM011)
Phù điêu ông Thọ XM011