0903 697 166
Phù điêu XM006 (XM006)
Phù điêu XM006